Statut

STATUT TOWARZYSTWA TENISA ZIEMNEGO „AS”

 ROZDZIAŁ I

NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA TOWARZYSTWA

§ 1

Towarzystwo Tenisa Ziemnego „AS”, w skrócie TTZ „AS”, zwane dalej „Towarzystwem” jest organizacją społeczną zajmującą się propagowaniem kultury fizycznej i sportu, a w szczególności tenisa ziemnego.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar powiatu chodzieskiego, a siedziba Towarzystwa mieści się w Chodzieży przy ul. Siejaka 29.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Towarzystwo działa zgodnie z postanowieniem ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

2. Towarzystwo podlega nadzorowi Starosty Chodzieskiego.

3. Organem rejestrowym Towarzystwa jest Sąd Wojewódzki w Poznaniu I Wydział Cywilny Sekcja Rejestracji Związków Zawodowych i Stowarzyszeń.

§ 5

1. Godłem Towarzystwa jest prostokąt w kolorze niebieskim na tle którego rozmieszczonych jest pięć piłek tenisowych. W środku prostokąta umieszczono stylizowaną nazwę Towarzystwa „AS”. Całość otoczona jest biała obwódką. (załącznik nr 1 do Statutu).

2. Towarzystwo używa pieczątki podłużnej z napisem: Towarzystwo Tenisa Ziemnego „AS” Chodzież.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 6

Celem Towarzystwa jest propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności tenisa ziemnego, na terenie powiatu chodzieskiego oraz stwarzanie odpowiednich warunków do jego uprawiania.

§ 7

Towarzystwo realizuje powyższe cele poprzez:

1. organizację zawodów i imprez sportowych,

2. propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej i sportu, a w szczególności tenisa ziemnego oraz prowadzenie pracy wychowawczej wśród swych członków,

3. organizację szkoleń sportowych w postaci treningów,

4. wydawanie materiałów propagandowych i informacyjnych,

5. współdziałanie z zakładami, instytucjami, władzami miasta Chodzieży oraz powiatu chodzieskiego oraz organizacjami politycznymi, społecznymi i zawodowymi działającymi na terenie powiatu chodzieskiego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. członków honorowych

2. członków wspierających

3. członków rzeczywistych

4. uczestników

§ 9

1. Tytuł honorowego członka Towarzystwa nadawany jest przez Walne Zgromadzenie członków osobom posiadającym duże zasługi w pracy dla dobra Towarzystwa oraz rozwoju tenisa ziemnego.

2. Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego członka Towarzystwa występuje Zarząd Towarzystwa.

3. Członek honorowy zwolniony jest z opłat członkowskich.

§ 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna (organizacja społeczna, zakład pracy, instytucja itp.), o ile:

a) wniesie do Zarządu Towarzystwa pisemną deklarację,

b) opłaci obowiązujące składki ustalone przez Walne Zgromadzenie,

c) zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

2. Członkowie wspierający maja takie same prawa co członkowie rzeczywiści za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 11

Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel, o ile:

a) wniesie do Zarządu Towarzystwa pisemną deklarację,

b) opłaci obowiązujące składki ustalone przez Walne Zgromadzenie,

c) zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

§ 12

1. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, o ile spełni warunki wymienione w § 11 oraz otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

2. Uczestnicy posiadają wszystkie obowiązki i prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosowania nad uchwałami i decyzjami Towarzystwa.

§ 13

Do obowiązków członka Towarzystwa należy:

1. branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa

2. przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji Towarzystwa i jego władz

3. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie

4. chronienie własności Towarzystwa jako wspólnego dobra wszystkich jej członków i zwalczanie przejawów marnotrawstwa,

5. propagowanie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności tenisa ziemnego oraz pozyskiwanie nowych członków Towarzystwa.

§ 14

Członek Towarzystwa ma prawo:

1. uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Towarzystwa,

2. poddawać ocenie działalność Towarzystwa i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa,

3. korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będących własnością Towarzystwa oraz z innych udogodnień jakie stwarza Towarzystwo swym członkom,

4. reprezentować barwy Towarzystwa w zawodach i imprezach sportowych oraz nosić oznakę i strój sportowy o barwach Towarzystwa.

§ 15

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1) śmierci,

2) wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,

3) wykluczenia z Towarzystwa decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku działania na szkodę Towarzystwa, popełnienia czynów niegodnych członka Towarzystwa, nie przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i przepisów oraz nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.

§ 16

Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia członków.

§ 17

Członkowie Towarzystwa za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w działalności Towarzystwa mogą być wyróżnieni lub nagrodzeni pochwałą ustną lub na piśmie, nagroda rzeczową, dyplomem itp.

§ 18

1. Za uchybienia oraz nie przestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Towarzystwa lub jego władz mogą być nakładane na członków następujące kary: upomnienie ustne lub na piśmie, ostrzeżenie, nagana, czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie) lub wykluczenie.

2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Towarzystwa wszczyna Zarząd towarzystwa, a przeciwko członkom władz Towarzystwa – Walne Zgromadzenie.

3. Kary upomnienia, ostrzeżenia, nagany, pozbawienia praw członka przez skreślenie lub wykluczenie nakłada Zarząd Towarzystwa.

§ 19

Członkowie Towarzystwa uprawiający sport winni być ubezpieczeni zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 20

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 21

Kadencja władz Towarzystwa trwa dwa lata

§ 22

1. Walne Zgromadzenie zbiera się przynajmniej raz do roku i jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie 2/3 członków Towarzystwa, a w drugim terminie przynajmniej ½ członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Towarzystwa, na każde żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.

3. Zarząd Towarzystwa obowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 21 dni od daty wniesienia wniosku. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zawiadamia Zarząd co najmniej 10 dni przez zebraniem.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:

1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2. uchwalanie planów i zaleceń dla władz Towarzystwa, a także budżetu Towarzystwa,

3. rozpatrywanie i ocena działalności Towarzystwa i jego władz oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom,

4. uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa,

5. decydowanie o likwidacji Towarzystwa,

6. nadawanie tytułu honorowego członka Towarzystwa,

7. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które wniesione zostały przez władze Towarzystwa i jego członków.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25

1. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona:

1. prezesa Towarzystwa,

2. wiceprezesa,

3. sekretarza,

4. skarbnika,

5. członka.

3. Zarząd Towarzystwa zbiera się przynajmniej raz na 3 miesiące.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, a w razie równości decyduje głos prezesa.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Towarzystwa oraz działanie w jego imieniu,

2. ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarzy budżetowych w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia,

3. składanie sprawozdania z działalności Zarządu przez Walnym Zgromadzeniem,

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

5. ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących działalności Towarzystwa

6. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości,

7. podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Towarzystwa do federacji związków sportowych bądź innych stowarzyszeń,

8. nadzorowanie i dokonywanie okresowej oceny pracy i działalności członków Zarządu; w razie zupełnego braku aktywności, nieobecności na kolejnych posiedzeniach itp. Zarząd Towarzystwa może uznać, że członek Zarządu zrezygnował z jego członkostwa,

9. podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia w prawach członka,

10. Zarząd Towarzystwa ma prawo dokonać koptacji owych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali wykluczeni, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 pierwotnie wybranego składu.

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób tj. przewodniczącego i dwóch członków i wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest spośród członków Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3. kontrolowanie opłacania składek członkowskich oraz wpisowego,

4. członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 29

Majątek Towarzystwa stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz wierzytelności.

§ 30

Dochody Towarzystwa składają się z wpisowego, składek członkowskich, wpływów uzyskanych drogą organizacji zawodów i imprez sportowych, z dotacji i darowizn oraz innych wpływów uzyskanych z działalności statutowej Towarzystwa.

§ 31

Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd zgodnie z ustalonym budżetem.

Do wydatkowania sum pieniężnych bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa, a także do podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowych upoważnienie są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA TOWARZYSTWA

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 33

Likwidacja Towarzystwa może nastąpić:

1. na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie zwykła większością głosów,

2. na podstawie zarządzenia władz nadzorujących działalność Towarzystwa.

§ 34

1. Z wnioskami o likwidacje Towarzystwa mogą wystąpić członkowie Towarzystwa, władze Towarzystwa lub władze nadrzędne

2. Walne Zgromadzenie określi tryb likwidacji i decyduje o majątku Towarzystwa.

Chodzież, 7 kwietnia 2015 r.